حسگرهای فیبرنوری

حسگرهای فیبر نوری راه حل های کاملی برای کاربردهای مختلف آشکارسازی تسوط بکار گیری حسگرهای کنترل از راه دور و کابل های فیبر نوری و تقویت کننده ها می­باشند.

الف- تقویت کننده فیبر نوری

BF5 تقویت کننده فیبر نوری دیجیتال با سرعت بالا و وضوح تصویر بالا

BFC تقویت کننده فیبر نوری دیجیتال مبدلهای ارتباطی

BF4R تقویت کننده فیبر نوری بسیار قابل اعتماد و به آسانی قابل نصب

BF3R تقویت کننده فیبر نوری دقت بالا با صفحه تنظیم دوقلو

ب- کابلهای فیبر نوری

FD / FT / GD / GT حالتهای مشاهده بالا / جانبی / تخت / بالا – جانبی برای جهتهای سنجش