منابع تغذیه با حالت کلیدزنی

منابع تغذیه با حالت کلیدزنی منابع تغذیه الکترونیکی هستند که توان الکتریکی را به صورت موثری با بکارگیری تنظیم کننده کلیدزنی تبدیل می کند

الف- منبع تغذیه کوچک با حالت کلیدی

SP  سوئیچینگ منبع انرژی نوع نصب ریل DIN

ب- منبع تغذیه با حالت کلیدی- با ریل با استاندارد DIN

SPB  تامین انرژی حالت سویئچینگ ریل DIN

ج- منبع تغذیه با حالت کلیدی

SPA  سوئیچینگ منبع انرژی با حداقل سازی نویز و موج

View as Grid List
Sort by
Display per page
سوئیچینگ منبع انرژی نوع نصب ریل DIN
Call for pricing
سوئیچینگ منبع انرژی با حداقل سازی نویز و موج
Call for pricing
تامین انرژی حالت سویئچینگ ریل DIN
Call for pricing