BW

BWحسگر ناحیه ای با فاصله سنجش طولانی
Manufacturer: autonics
Call for pricing

ویژگی های اصلی
  سنجش از راه دور 
تا 7متر
  22 نوع محصولات (محور نوری: 20 / 
40mm، ارتفاع سنجش: 120 تا 940mm)
  حداقل  کردن منطقه عدم سنجش به 
زمین محور نوری 20mm (BW20- □)
 آسان برای شناسایی در کنار، جلو، و از راه دور توسط LED 
بسیار روشن ساتع کننده و گیرنده
  دربردارنده عملکرد خود تشخیص ، عملکرد پیشگیری از تداخل متقابل، عملکرد تشخیص خارجی.
  ساختار حفاظتی IP65 (استاندارد IEC)