اینورتر iS7 سه فاز کلاس 400 ولت

لیست قیمت درایوهای AC (اینورتر) سری iS7 - سه فاز کلاس 400 ولت

قیمتتوان خروجیInverter
1,564,000 تومان 0.75 kw SV0008IS7-4
1,694,000 تومان 1.5 kW SV0015IS7-4
1,946,000 تومان 2.2 kW SV0022IS7-4
1,146,000 تومان 3.7 kW SV0037IS7-4
2,091,000 تومان 5.5 kW SV0055IS7-4
2,574,000 تومان 7.5 kW SV0075IS7-4
3,405,000 تومان 11 kW SV0110IS7-4
3,956,000 تومان 15 kW SV0150IS7-4
4,697,000 تومان 18 kW SV0185IS7-4
6,294,000 تومان 22 kW SV0220IS7-4
7,948,000 تومان 30 kW SV0300IS7-4
9,800,000 تومان 37 kW SV0370IS7-4
11,592,000 تومان 45 kW SV0450IS7-4
14,512,000 تومان 55 kW SV0550IS7-4
16,489,000 تومان 75 kW SV0750IS7-4
20,405,000 تومان 90 kW SV0900IS7-4
25,495,000 تومان 110 kW SV1100IS7-4
29,114,000 تومان 132 kW SV1320IS7-4
31,827,000 تومان 160 kW SV1600IS7-4
تماس براي قيمت 185 kW SV1850IS7-4
تماس براي قيمت 220 kW SV2200IS7-4
تماس براي قيمت 280 kW SV2800IS7-4
تماس براي قيمت 315 kW SV3150IS7-4
تماس براي قيمت 375 kW SV3750IS7-4
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
درایو AC سری iS7، توان 0.75 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
1,877,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 1.5 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,032,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 2.2 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,336,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 3.7 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,576,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 5.5 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,886,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 7.5 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
3,553,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 11 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
4,575,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 15 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
5,460,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 18.5 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
6,872,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 22 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
7,553,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 30 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
9,537,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 37 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
12,174,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 45 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
13,910,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 55 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
17,415,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 75 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
19,787,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 90 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
24,487,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 110 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
30,594,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 132 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
34,936,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 160 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
37,653,000 تومان
درایو AC سری iS7، توان 185 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iS7، توان 220 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت