اینورتر H100 کلاس سه فاز 380 ولت

لیست قیمت اینورتر LS سری H100 - تغذیه سه فاز ۳۸۰ ولت

قیمتتوان خروجیمدل

1,071,000 تومان

0.75 kw LSLV0008H100-4COFN
1,147,000 تومان 1.5 kW LSLV0015H100-4COFN
1,247,000 تومان 2.2 kW LSLV0022H100-4COFN
1,458,000 تومان 3.7 kW LSLV0037H100-4COFN
1,943,000 تومان 5.5 kW LSLV0055H100-4COFN
2,404,000 تومان 7.5 kW LSLV0075H100-4COFN
2,963,000 تومان 11 kW LSLV0110H100-4COFN
3,605,000 تومان 15 kW LSLV0150H100-4COFN
4,203,000 تومان 18.5 kW LSLV0185H100-4COFN
4,914,000 تومان 22 kW LSLV0220H100-4COFN
6,013,000 تومان 30 kW LSLV0300H100-4COFN
7,527,000 تومان 37 kW LSLV0370H100-4COND
8,377,000 تومان 37 kW LSLV0370H100-4COFD
8,745,000 تومان 45 kW LSLV0450H100-4COND
9,619,000 تومان 45 kW LSLV0450H100-4COFD
10,511,000 تومان 55 kW LSLV0550H100-4COND
12,005,000 تومان 55 kW LSLV0550H100-4COFD
26,092,000 تومان 132 kW LSLV0008H100-4COFN
28,523,000 تومان 160 kW LSLV0008H100-4COFN