اینورتر H100 کلاس سه فاز 380 ولت

لیست قیمت اینورتر LS سری H100 - تغذیه سه فاز ۳۸۰ ولت

قیمتتوان خروجیمدل
تماس برای قیمت
0.75 kw LSLV0008H100-4COFN
تماس برای قیمت
1.5 kW LSLV0015H100-4COFN
تماس برای قیمت 2.2 kW LSLV0022H100-4COFN
تماس برای قیمت
3.7 kW LSLV0037H100-4COFN
تماس برای قیمت
5.5 kW LSLV0055H100-4COFN
تماس برای قیمت
7.5 kW LSLV0075H100-4COFN
تماس برای قیمت
11 kW LSLV0110H100-4COFN
تماس برای قیمت
15 kW LSLV0150H100-4COFN
تماس برای قیمت
18.5 kW LSLV0185H100-4COFN
تماس برای قیمت
22 kW LSLV0220H100-4COFN
تماس برای قیمت
30 kW LSLV0300H100-4COFN
تماس برای قیمت
37 kW LSLV0370H100-4COND
تماس برای قیمت
37 kW LSLV0370H100-4COFD
تماس برای قیمت
45 kW LSLV0450H100-4COND
تماس برای قیمت
45 kW LSLV0450H100-4COFD
تماس برای قیمت
55 kW LSLV0550H100-4COND
تماس برای قیمت
55 kW LSLV0550H100-4COFD
تماس برای قیمت
132 kW LSLV0008H100-4COFN
تماس برای قیمت
160 kW LSLV0008H100-4COFN