MD5-HF14

درایور موتور میکرو استپر 5 مرحله ای
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی

حداکثر. 250 بخش: در صورت گام اساسی موتور پله ای  0.72 درجه، برای کنترل با دقت 0.00288 ° در هر 1 پالس در دسترس است

تحقق سرعت چرخش پایین، کنترل دقت بالا با  IC  اختصاص داده شده برای محرک های میکرواستپ

نوع ورودی پالس: پالس  نوع 1، پالس نوع 2

عملکرد زنگ هشدار  موجود  حرارت، جریان اضافی

ارائه عملکرد های مختلف : جریان  خودکار پایین، خود آزمون،  تنظیمات جریان راه اندازی / توقف ، خروجی تحریک نقطه صفر

عایق ورودی فوتوکوپلر برای  به حداقل رساندن مقاومت نویزی خارجی